Niniejszy regulamin określa zasady korzystania (zwane w dalszej części “Warunkami”) z serwisu Mamyje.pl (zwane w dalszej części „Serwisem Internetowym”).

Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z Warunkami i zaakceptowaniu ich.

 1. Definicje

  „Mamyje.pl” - (Serwis Internetowy) nazwa handlowa, dla celów tych Warunków reprezentująca firmę eKreacje (zwaną dalej jako „Usługodawca”) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Mikołajczyka 5A, 35-506 Rzeszów, woj. podkarpackie posiadająca wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8121774118 i numerem REGON 385719477.

  „Użytkownik” - osoba odwiedzająca lub korzystająca z Serwisu Internetowego.

  „Interakcja użytkownika” - jakąkolwiek intereakcja użytkownika w postaci wpisania komentarza, kliknięcia w link, dodania kodu rabatowego lub innego elementu, który jest widoczny w Serwisie Internetowym.

  "Serwis Internetowy" Mamyje.pl stanowi własność firmy eKreacje. Wszelkie informacje, znajdujące się w Serwisie Internetowym są przez nią zarządzane.
 2. Użytkowanie Serwisu Internetowego

  1. Odwiedzanie i użytkowanie Serwisu Internetowego jest możliwe tylko przez osoby, które ukończyły 18 rok życia, zapoznały się z Warunkami i zgadzają się z ich postanowieniami.
  2. Możliwe jest kontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.
  3. W przypadku naruszenia Warunków, Użytkownikowi może zostać odebrane prawo do korzystania z Serwisu Internetowego bez wcześniejszego ostrzeżenia. W przypadku postępowania uważanego za nielegalne, kwestie rozstrzygane są na drodze sądowej.
  4. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu bez ostrzeżenia dla Użytkowników.
  5. Warunki regulują korzystanie z Serwisu Internetowego przez użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Nie mogą oni wykorzystywać Serwisu Internetowego lub jakiejkolwiek jego części do czerpania korzyści majątkowych innych, niż opisane w niniejszych Warunkach.
  6. Użytkownik może połączyć Serwis Internetowy ze swoją stroną firmową pod warunkiem, że przedsięwzięcie to nie będzie naruszało reputacji Serwisu, a Użytkownik nie będzie czerpał z tego tytułu korzyści majątkowych.
  7. Zabrania się użytkowania Serwisu Internetowego, narażając go na działanie wirusów oraz innego, szkodliwego technicznie materiału. Zabrania się prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu Internetowego, serwera, na jakim jest przechowywany lub jakiegokolwiek innego, który jest do niego dołączony.
  8. Zabrania się użytkowania zautomatyzowanego oprogramowania, skryptów lub jakichkolwiek innych mechanizmów, służących do podglądania jakiejkolwiek strony, będącej częścią Serwisu Internetowego.
 3. Rejestracja użytkownika i Generowanie Kodu

  1. Aby zapisać się na newsletter Serwisu Internetowego należy podać swój adres e-mail wpisując go w oknie „Zapisz się na newsletter” lub poprzez utworzenie konta w sekcji „Zapisz się” w zakładce „Moje konto”. Udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie regularnych maili reklamowych serwisu Mamyje.pl.
  2. Możliwe jest zrezygnowanie z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj z subskrypcji”, który znajduje się w każdym z przesyłanych maili. Zarejestrowani użytkownicy mogą również edytować swoje dane osobowe w celu rezygnacji z otrzymywania maili reklamowych w zakładce „Moje Konto”.
  3. Zabrania się podawania szczegółowych danych dostępu do swojego konta jakimkolwiek osobom trzecim. Jeśli Użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś zna szczegóły dostępu do jego konta, jest zobowiązany natychmiast poinformować Serwis o tym fakcie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. Serwis Internetowy ma prawo unieważnić wybrany przez Użytkownika lub mu przydzieloną nazwę użytkownika lub hasło w każdej chwili jeśli stwierdzi, że Użytkownik złamał któryś z postanowień tych Warunków.
  5. Decydując się na Dodanie Kodu Rabatowego Użytkownik oświadcza, że:
   1. posiada prawo do tego działania i nie jest ono ograniczone poprzez jakiekolwiek zgody, zezwolenia, upoważnienia oraz pozwolenia ze strony osób trzecich do dostarczania, przesyłania i wprowadzania kodu.
   2. wysłana zawartość jest już dostępna.
   3. dodanie kodu nie łamie i nie narusza jakiekolwiek patentu, prawa do rozgłosu, prawa moralnego, autorskiego albo innego prawa własności intelektualnej, które stanowić by mogło naruszenie umowy z jakąkolwiek osobą bądź inną jednostką.
   4. dodany kod jest uważany za jawny i bezwłasnościowy, przekazując jednocześnie Serwisowi Internetowemu prawo do jego użytkowania, kopiowania, rozdawania i ujawniania osobom trzecim.
  6. Serwis Internetowy ma prawo ujawnić tożsamość Użytkownika osobom trzecim, które stwierdzą, że udostępniona przez Użytkownika zawartość stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.
  7. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji dodanego przez użytkownika kodu, komentarza, oferty lub innego typu interakcji z Serwisem bez podania przyczyny, oraz usunięcia kodu dodanego przez Użytkownika w jakimkolwiek czasie i z jakiekolwiek powodu.
  8. Każdy Użytkownik ma prawo skontaktowania się z Serwisem Internetowym, jeśli ma podejrzenie, że dany kod rabatowy narusza postanowienia Serwisu. Wiadomość zostanie sprawdzona i odpowiednie działania podjęte tak szybko, jak będzie to możliwe.
 4. Obowiązywanie Warunków

  1. Warunki obowiązują Użytkownika przez cały czas korzystania z Serwisu Internetowego.
  2. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zerwania stosunków z Użytkownikiem i odmowy dostępu do Serwisu bez podania przyczyny.
  3. W przypadku wygaśnięcia Warunków z jakiegokolwiek powodu nie ma możliwości dalszego korzystania z Serwisu Internetowego.
 5. Własność intelektualna Serwisu Internetowego

  1. Serwis Internetowy działa w oparciu o licencję promowanych sklepów.
  2. Użytkownikowi przyznaje się licencję do oglądania i drukowania zawartości serwisu jedynie do jego użytku osobistego.
  3. Kategorycznie zabrania się:
   1. wykonywania kopii, redagowania, przenoszenia, przesyłania lub włączania innych materiałów do Serwisu
   2. usuwania, modyfikowania, zmieniania lub nielegalnego używania znaków, które są własnością Serwisu
   3. wykonywanie działań szkodliwych dla reputacji Serwisu, które mogą być uznane za naruszenie praw własności intelektualnej
 6. Gwarancja i odpowiedzialność

  1. Niniejsze Warunki zdejmują z Serwisu Internetowego odpowiedzialność za szkody, wynikające z nieuczciwego postępowania, które nie jest regulowane przez polskie prawo.
  2. Usługodawca zaopatruje Użytkowników w dostęp do Serwisu internetowego bezpłatnie i z zastrzeżeniem punktu 7.1. nie ponoszą odpowiedzialności za straty i szkody poniesione w wyniku korzystania z Serwisu.
  3. Zgodnie z punktem 7.2. kody rabatowe są udostępniane w Serwisie przez osoby trzecie i Serwis nie gwarantuje, że zachowują one ważność. Zaleca się sprawdzanie ich ważności przez przejściem do płatności i dokonaniem zakupu.
  4. W żadnym wypadku, z zastrzeżeniem punktu 7.1, Serwis Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne, wynikające z użytkowania Serwisu (straty zysków, oszczędności, itp.).
  5. Informacje, znajdujące się w Serwisie nie mają charakteru wiążącego, nie mogą być traktowane jako porada, dotycząca podejmowania decyzji lub ustalania sposobu postępowania.
  6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii na temat samego działania Serwisu jak i kodów rabatowych na nim zamieszczanych.
  7. Materiał w Serwisie Internetowym jest udostępniany w formie oryginalnej, bez jakichkolwiek gwarancji czy innych tego typu warunków.
  8. Dostęp do Serwisu internetowego jest tymczasowy. Serwis Internetowy zapewnia sobie prawo zawieszania, zaprzestawania działania części Serwisu bez ostrzeżenia i podania przyczyny.
  9. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności o jakiejkolwiek porze i w jakimkolwiek czasie, bez podania przyczyny.
  10. W Serwisie mogą znajdować się linki do serwisów osób trzecich i spółek. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność, zawartość ani ewentualne szkody, wynikające z korzystania z tych stron przez Użytkowników Serwisu.
  11. Strony internetowe osób trzecich mogą działać na różnych zasadach, Serwis Internetowy zachęca więc do każdorazowego zapoznawania się z polityką prywatności i warunków korzystania odwiedzanych przez Użytkownika stron.
  12. Odpowiedzialność za interakcje ze Sprzedającymi spoczywa w całości na Użytkowniku. Z zastrzeżeniem punktu 7.1. Serwis jest zwolniony z odpowiedzialności, powiązanej z produktem lub usługą oferowaną przez sprzedającego, jego biernością lub działaniem, w tym niezastosowaniem się sklepu do obowiązującego prawa.
  13. Serwis Internetowy nie będzie ponosić odpowiedzialność za jakąkolwiek stratę albo szkodę spowodowaną przez wirus, albo inny technologicznie szkodliwy materiał, który może narazić na uszkodzenia sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane albo inny materiał z powodu wykorzystania Serwisu Internetowego albo do pobierania jakiejkolwiek zawartości przez Użytkownika.
 7. Ochrona danych i polityka prywatności

  1. Serwis Internetowy jest zobowiązany do ochrony prywatności Użytkowników oraz poufności informacji przez nich dostarczonych. Jednakże Serwis Internetowy nie ma obowiązku kontrolowania wykorzystywania informacji pojawiających się w Serwisie Internetowym przez osoby trzecie.
  2. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zbierania informacji na temat relacji z Użytkownikiem. Odwiedzanie i użytkowanie Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji zgodnie z polityką ochrony danych i prywatności Serwisu. Jednocześnie Użytkownik potwierdza, że są one poprawne i aktualne.
 8. Postanowienia ogólne

  1. Użytkownik ma prawo drukować i zachować tekst tych Warunków, które określają zasady interakcji między nim a Serwisem. Niniejszymi Warunkami możliwe jest zastępowanie innych form komunikacji oraz składanie reklamacji w odniesieniu do Serwisu Internetowego.
  2. Niniejsze warunki mogą być zmodyfikowane jedynie za uprzednią pisemną zgodą Serwisu. Może on modyfikować je o każdej porze i bez wcześniejszego ostrzeżenia Użytkowników. Zaleca się regularne odwiedzanie niniejszej strony w celu monitorowania ewentualnych poprawek w zapisach Warunków.
  3. Niniejsze Warunki i ich wykonanie są określone zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i jurysdykcji sądów tych krajów podporządkowane jest ich przestrzeganie.
  4. Naruszenie praw majątkowych Serwisu Internetowego może skutkować koniecznością wypłacenia pieniężnego odszkodowania przez Użytkownika, zgodnie z decyzją, wydaną przez sąd.
  5. Jeśli z jakiś powodów Warunki lub ich część zostaną uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, obie strony decydują się na zastępowanie spornych partii nowymi postanowieniami, możliwymi przez nie do przyjęcia.
  6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z kwestii będących poza jej kontrolą. Jednocześnie każda ze stron zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań w celu wyeliminowania ewentualnych opóźnień.
  7. Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały, znajdujące się w Serwisie mają charakter obraźliwy, należy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Internetowym poprzez formularz kontaktowy, dostarczając wszelkich szczegółów na temat materiałów, których dotyczy składana skarga.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Marki